Právne informácie

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť Webhelp s.r.o., so sídlom Sídl.Lúky 1227/76 95201 Vráble, IČO 46 779 400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32344/N.

Upozornenie

Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webových stránok prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Používanie stránok

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z týchto webových stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné konzultovať s ich prevádzkovateľom.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na týchto webových stránkach sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov prevádzkovateľa webových stránok, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ webových stránok nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webové stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Prepojenie s webovými stránkami iných spoločností

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje vytvárať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovými stránkami prevádzkovateľa:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ webových stránok schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách prevádzkovateľ webových stránok,
  • nesmie používať logo prevádzkovateľ webových stránok skupiny bez predchádzajúceho súhlasu,
  • nesmie ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku.
Ďalšie služby

S čím Vám vieme ešte pomôcť

Tvorba loga

Tvorba loga

Navrhneme pre Vás moderné a ľahko zapamätateľné logo presne podľa Vaších požiadaviek aj s logo manuálom.

Kontaktovať

Tvorba webstránok

Tvorba webstránok

Vytvoríme pre Vás modernú a funkčnú web stránku. Kladieme veľký dôraz na použiteľnosť a rýchlosť webu.

Kontaktovať

Prevod PSD do HTML

Prevod PSD do HTML

Dizajn stránky už máte a potrebujete ho nakódovať? Vytvoríme Vám šáblóny, ktoré bude radosť implementovať.

Kontaktovať

Tvorba WordPress tém

Tvorba WordPress tém

Potrebujete dostať Váš dizajn do Wordpressu? Pripravíme Vám Wordpress tému, ktorá bude rýchla a bez zbytočných pluginov.

Kontaktovať

Tvorba internetových obchodov

Tvorba internetových obchodov

Pomôžeme Vám s vytvorením internetového obchodu, aby ste čo najviac predávali.

Kontaktovať

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Upravíme Vašu existujúcu stránku, aby bola v poriadku pre mobilné zariadenia a bude "mobile-friendly".

Kontaktovať

Optimalizácia rýchlosti webu

Optimalizácia rýchlosti webu

Zlepšíme rýchlosť načítavania Vašej existujúcej stránky ako to len najviac pôjde.

Kontaktovať

“Prenájom” frontend developera

“Prenájom” frontend developera

Môžete si rezervovať HTML kódera na určité obdobie ak nestíhate svoje projekty.

Kontaktovať